GDAŃSZCZANIE RODEM Z TURCJI

Gdańszczanie rodem z Turcji

Na pozór ich historia jest podobna do wielu innych. Dwoje ludzi poznaje się i zakochuje. Potem biorą ślub i na świat przychodzą dzieci. To jeden z najbardziej uniwersalnych i powtarzalnych schematów na świecie. A jednak za każdym razem innym, magiczny, wyjątkowy...


Ona pracuje jako mediator i zajmuje się domem. On prowadzi biuro podróży Onur, jest prezesem towarzystwa Polsko-Tureckiego, a za działalność na rzecz rozwoju Pomorza otrzymał tytuł ambasadora inicjatywy Invest in Pomerania. Ich dzieci właśnie wchodzą w dorosłość. Starsza córka studiuje prawo, młodszy syn realizuje swoje pasje w technikum informatycznym. W domu jest jeszcze dwójka pełnoprawnych członków rodziny 5-letni psiak Rivi i papuga Mario.

Tym co już na pierwszy rzut oka wyróżnia tą rodzinę spośród tysięcy innych jest nazwisko... Ciftci. W innych częściach świata nie wzbudziłoby ono zainteresowania, w Polsce przykuwa uwagę. Automatycznie czujemy, że w przeciwieństwie do Nowaków czy Kowalskich, korzenie rodziny Ciftci'ch sięgają daleko poza granice Trójmiasta, Pomorza, Polski...
Myślimy więc - imigranci. Ale też nietypowi, bo aż dwoje z nich startuje w tegorocznych wyborach samorządowych. Kim więc są Irena, Hasan, Anna i Damian Ciftci?

Read more: GDAŃSZCZANIE RODEM Z TURCJI

Przed wyborami - kilka słów o programie

Robię to co naprawdę potrafię! Jako radny sejmiku województwa pomorskiego zamierzam więc działać w tych obszarach, z którymi jestem związany od lat - w edukacji, przedsiębiorczości, kulturze i turystyce. Moje doświadczenia zawodowe pokazują, że dziedziny te mocno się przenikają. Efektywne działania podejmowane w jednej z nich, mają pozytywny wpływ na pozostałe i - co moim zdaniem jest najważniejsze - służą rozwojowi całego regionu.

Edukacja

Moje cele dotyczące edukacji są jasno określone. Zależy mi na:

- wzmocnieniu konkurencyjności pomorskich szkół wyższych,

- zwiększeniu liczby studentów i absolwentów szkół wyższych biorących udział w atrakcyjnych programach stypendialnych,

- stworzeniu warunków do powstania większej liczby kierunków studiów prowadzonych w języku obcym,

- zwiększeniu efektywności wymiany między nauką i biznesem.

Aby zrealizować postawione sobie cele, planuję szereg konkretnych działań. Jako koordynator projektów Fundacji Wspierania Systemów Edukacji dotychczas (w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus) zorganizowałem praktyki zagraniczne dla kilkuset osób, przyjmowałem też zagranicznych studentów odbywających praktyki w Polsce. Jednocześnie szkoliłem też wyjeżdżających stażystów pod względem kulturowym i językowym.

W przyszłości planuję wyraźnie zwiększyć liczbę studentów i absolwentów biorących udział w atrakcyjnych programach stypendialnych.

Działając we współpracy z władzami placówek edukacyjnych, planuję kontynuować moją działalność związaną z ułatwianiem zagranicznym studentom podejmowania nauki na pomorskich uczelniach. Każdy nowy student oznacza dla naszego województwa wymierne korzyści: dodatkowe środki finansowe, które za nim idą, wzrost prestiżu naszych szkół wyższych oraz wymianę międzykulturową wśród młodych ludzi.

W tej chwili Pomorze nie cieszy się wśród zagranicznych studentów dużą popularnością. Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że nasze szkoły wyższe działają niezależnie. Każda z nich osobno stara się pozyskać nowych słuchaczy, zamiast działać wspólnie i razem promować całe szkolnictwo wyższe w regionie, jak to robi np. Kraków. Stworzenie jednolitego i wspólnego systemu promocji pomorskich uczelni za granicą, będzie jednym z moich celów jako radnego sejmiku.

Równocześnie uważam, że nie mniej ważne od wymiany studenckiej jest propagowanie i rozszerzanie wymiany akademickiej, o co także będę zabiegał.

Przedsiębiorczość

W dziedzinie przedsiębiorczości za najważniejsze uważam:

- pozyskanie jak największej liczby inwestorów dla Pomorza,

- podniesienie atrakcyjności Pomorza dla inwestorów,

- odpowiednie wsparcie regionalnych przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

- poprawę jakości i skuteczności oferty kierowanej do inwestorów zewnętrznych.

Moje dotychczasowe działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości na Pomorzu zaowocowały przyznaniem mi tytułu Ambasadora inicjatywy Invest in Pomerania. Jako radny sejmiku chcę kontynuować moją pracę na większą skalę. Przede wszystkim zamierzam działać na rzecz zwiększenia ilości dobrze skomunikowanych, uzbrojonych i  przystępnych cenowo terenów inwestycyjnych oraz stworzenia praktycznego przewodnika dla inwestorów i systemu promocji gospodarczej województwa pomorskiego.

Będę też zabiegał o zwiększenie eksportu małych i średnich  firm pomorskich i stworzenie systemu wsparcia dla firm wchodzących na rynki zagraniczne.

Turystyka

Z branżą turystyczną jestem związany całe życie - najpierw w Turcji, a od kilkunastu lat w Polsce - potrafię więc dostrzec wciąż niedostatecznie wykorzystany potencjał turystyczny Pomorza. Rozwój  tej branży uważam za jeden z kluczowych filarów rozwoju całego regionu. Im więcej turystów, tym więcej miejsc pracy i więcej pieniędzy zarówno w kieszeniach mieszkańców, jak i gminnych i miejskich kasach.

Moim podstawowym celem będzie więc zwiększenie potencjału turystycznego Pomorza. Dlatego zamierzam wykorzystać nowoczesne kanały marketingowe, by promować region skutecznie i efektywnie. Ważnym elementem mojej działalności będzie także pozyskiwanie środków na inwestycje w infrastrukturę lądową i wodną oraz współpraca z samorządami przy kreowaniu nowych produktów turystycznych.

Jednym z głównych zadań jakie stawiam przed sobą jest pozyskanie dla Pomorza inwestorów związanych z branżą turystyczną.

Już teraz prowadzę rozmowy z właścicielem dużych parków rozrywki na temat wykorzystania optymalnej lokalizacji Pomorza (względem Szwecji, obwodu Kaliningradzkiego, Litwy i oczywiście Polski) i stworzenia na jego terenie ośrodka rekreacyjnego porównywalnego do niemieckiego parku wodnego Tropical Island.

Równocześnie rozmawiam z inwestorem tureckim, na temat przygotowania studium wykonalności projektu  wybudowania na Pomorzu pięciogwiazdkowego resortu, gdzie oprócz bazy hotelowej na około 1000 miejsc i spa, będzie port jachtowy oraz klinika estetyczna.

Nie mniej ważnym działaniem wspierającym rozwój turystyki jest moim zdaniem pomoc w jej finansowaniu. W tej chwili jedynie 3 proc. wszystkich projektów związanych z turystyką jest  pozyskiwanych przez NGO. Jako radny sejmiku zamierzam zajmować się wspieraniem organizacji pozarządowych w pozyskaniu środków finansowych.

Kultura

Jako Polak z wyboru, który urodził się i wychował w Turcji, doskonale rozumiem jak ważna dla każdego człowieka, dla całego społeczeństwa czy grupy etnicznej jest kultura. To ona nas definiuje, określa, rozwija i pozwala nam tworzyć i rozumieć własną tożsamość. Jednocześnie kultura we wszystkich swoich przejawach, jest czymś co łączy nas ponad podziałami - narodowościowymi, językowymi i wszystkimi innymi.

Trzeba też pamiętać, że kultura to także wizytówka danego kraju czy regionu - obraz, za pomocą którego porozumiewamy się i przedstawiamy zewnętrznemu światu.

Jako radny sejmiku i człowiek, który od lat współpracuje z ludźmi i ośrodkami kultury na Pomorzu, m.in. z Nadbałtyckim Centrum Kultury, a także Prezes Towarzystwa Polsko-Tureckiego, którego celem jest m.in. wymiana kulturalna między tymi krajami, będę dążył do zwiększenia środków przeznaczanych na kulturę i efektywniejszego wykorzystania kulturalnego potencjału, jakim dysponuje Pomorze.

Hasan Ciftci Ambasadorem inicjatywy Invest in Pomerania

Hasan Ciftci Ambasadorem inicjatywy Invest in Pomerania

Ambasador Invest in Pomerania, Pan Hasan Ciftci, jest współtwórcą i współorganizatorem systemu promocji Turcji w Polsce jak i promocji Polski w Turcji. W 2010 rozpoczął efektywną i owocną pracę na rzecz projektu "Partnerstwa Miast Polskich i Tureckich".

Od lat angażuje się w pozyskiwanie  polskich i zagranicznych inwestorów na polski rynek. Bierze czynny udział w promowaniu Polski wśród zagranicznych i polskich studentów, brał udział w projekcie Erasmus i Leonardo Da Vinci. Często udziela się w wydarzeniach z życia studenckiego i szkolnego. Zaangażowany był m.in. w  Dzień Kultury Tureckiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Dni Kultury Tureckiej w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.
Jako absolwent Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Istambule i jako działacz z trzydziestoletnim doświadczeniem w branży turystycznej, był promotorem pierwszych lotów czarterowych z Gdańska do Turcji. Odbywało się to  w ramach współpracy z największymi na rynku touroperatorami. Jest aktywnym propagatorem rynku polskiego wśród inwestorów z Turcji.

Read more: Hasan Ciftci Ambasadorem inicjatywy Invest in Pomerania

Szwedzcy studenci medycyny w Polsce - czyli promowanie Polski w Szwecji w ramach współpracy medycznej.

Robocze spotkanie z lekarzem, endykronologiem szwedzkim - dr Fariborz Parandeh i lekarzem polskim - dr n. med. Januszem Zdzitowieckim i Hasan Ciftci. 

Pan Doktor Fariborz Parandeh podczas kolejnej swojej wizyty bardzo chwalił polską edukację medyczną. Wielu młodych Szwedów przyjeżdża do Polski wyszkolić się na przyszłych lekarzy. Z takim wykształceniem łatwiej im jest później znaleźć w Szwecji pracę - twierdzi Pan Parandeh, którego córka studiuje medycyne w Gdańskiej Akademii Medycznej. 

Często chwaleni są za poziom wyedukowania. Studenci ci mieszkają w Polsce przez cały okres studiów, wynajmują mieszkania, robią zakupy, zwiedzają Polskę i reklamują ją wśród swoich rodaków. Popularność zdobywania wiedzy właśnie na polskich uczelniach wzięła się chyba stąd, że w Szwecji jest bardzo dużo polskich wykładowców. Polacy są cenieni i uważani za bardzo dobrych specjalistów. Studenci szweccy przyjeżdżając uczyć się wśród autorytetów, zostawiają w Polsce nie małe pieniądze. Za same studia płacą wielokrotnie więcej niż przeciętny student prywatnej polskiej uczelni. Doliczając do tego koszt utrzymania to i tak w Polsce edukacja bardziej im się opłaca. Polskie uczelnie natomiast mogą te pieniądze wykorzystać, aby podwyższyć jakość swoich usług edukacyjnych.

 

Read more: Szwedzcy studenci medycyny w Polsce - czyli promowanie Polski w Szwecji w ramach współpracy...

Hasan Ciftci appointed ambassador of Invest in Pomerania

Ambassador of Invest in Pomerania, Mr. Hasan Ciftci is a co-founder and co-organizer of Promotion System of Turkey in Poland and Poland in Turkey. He was engaged in various promotional campaigns as well in Polish as in Turkish media. In 2010 he took on a project concerning Partnership of Polish and Turkish cities. For many years he has been involved in attracting foreign investors to the Polish market. He takes part in promoting Poland abroad, as an attractive place to study. He was also involved in Erasmus and Leonardo Da Vinci programmes. Mr. Ciftci was partly responsible for Turkish Culture Days at University of Gdansk and  Higher School of Management in Gdansk. As a graduate of The Academy of Tourism and Hotel Management in Istanbul, having over 30 years of experience in the sector, he was the initiator of introducing charter flights between Gdansk and Turkey. The initiative was supported by world biggest touroperators. He is an active promoter of Poland in Turkey. Mr Hasan participated in numerous meetings and seminars dedicated for Polish, Turkish, Norwegian and Spanish  businessman. Such business events comprise a perfect opportunity for exchange of best practices concerning promotion of Pomerania.  

Copyright (c) www.hasanciftci.pl 2014. All rights reserved.
Designed by